top of page

Magyar nyelvű oktatás Romániában a kommunizmus alatt

Milyen helyzetben is volt a magyar nyelvű oktatás a kommunizmus alatt és hogyan próbáltak a magyarok szembeszállni az asszimilációs próbálkozásokkal? A kommunizmus utáni időszakban Romániában a magyar nyelvű oktatás helyreállításáért hosszú és kitartó harc folyt Erdélyben.

Fischer Anna-Gabriella cikke


Milyen helyzetben is volt a magyar nyelvű oktatás a kommunizmus alatt és hogyan

próbáltak a magyarok szembeszállni az asszimilációs próbálkozásokkal? A kommunizmus

utáni időszakban Romániában a magyar nyelvű oktatás helyreállításáért hosszú és kitartó

harc folyt Erdélyben. Az eredményeket nem könnyen érték el, de a magyar közösség

elkötelezett volt az anyanyelvű oktatás megőrzése mellett. A kommunizmus térnyerése után

a román kormány intézkedéseket hozott be országszerte, melyekkel új értékrendszer

bevezetése volt a cél. Az 1945 januárjától kezdődő időszakban, amikor a Groza-kormány

hatalomra került, az észak-erdélyi iskolák a Központi Tanácsadó Testület irányelvei szerint

működtek. Ez idő alatt a Magyar Népi Szövetség (MNSZ) vállalta az iskolaügyek kezelését

Észak- és Dél-Erdélyben is, és követelte a magyar nyelvű oktatás helyreállítását minden

szinten továbbá, hogy a magyar nyelvű iskolák ugyanabban az állami támogatásban

részesüljenek, mint a román oktatási intézmények, valamint, hogy a bezárt iskolák újra

megnyílhassanak. A kormány már az elején elismerte a magyar iskolák nyilvánossági jogát és

pénzügyileg támogatta az elmaradt tanári fizetések kiadását.


Az MNSZ első országos kongresszusán, 1945 márciusában nagy örömmel jelentették be,

hogy több dél-erdélyi iskola újra működik. Megnyitották például a nagyenyedi Bethlen

Gábor Kollégiumot, valamint a gyulafehérvári, brassói, aradi és temesvári magyar

középiskolákat. De nem elégedtek meg ennyivel, kérvényezték azt is, hogy a magyar nyelvű

oktatást magyar tanügyi szervek irányítsák. Sőt, magyar tagozatot akartak létrehozni olyan

településeken, ahol legalább 20 magyar iskolás fiatal van. Azt is szerették volna elérni, hogy

azok, akik a háború miatt nem tudták befejezni tanulmányaikat, folytathassák az iskolát. De

aztán jött az augusztus 5-i tanügyi értekezlet Kolozsváron, és rá kellett jönniük, hogy ez nem

lesz egy könnyű harc. A tanárok hónapok óta nem kaptak fizetést, sok helyen nem akarták

visszaállítani a magyar iskolákat, és sok magyar diákot sem engedtek beiratkozni a magyar

osztályokba. Ezért Márton Áron, Erdély római katolikus püspöke levelet írt Groza

miniszterelnöknek, hogy felhívja a figyelmét a magyar nyelvű oktatás problémáira, amelynek

hatására a helyzet javulni látszott az elkövetkezendő két évben.


Ezután jött a 1948-as tanügyi reform, amely teljesen más lapokat osztogatott. Ki akarták

terjeszteni a társadalmi ellenőrzést az egész oktatásra. Az addig egyház által kezelt magyar

iskolákat államosították, és igazodniuk kellett a román tanügyi rendszerhez. Ez azt

jelentette, hogy hatalmas strukturális változásokat vezettek be: például megnőtt a tanító- és

óvónők száma, több műszaki középiskola létesült, az elméleti középiskolák száma csökkent

és a tankönyvek lecserélődtek, vagyis igencsak átszervezték a Közoktatási Minisztériumot. A

közigazgatási szervek teljesen a kommunista vezetés áldozataivá váltak. A következő pár

évben számos olyan személyt börtönbe zártak, akik vezető pozícióban voltak a MNSZ-ben,

vagy akik ismertek voltak a magyar közéletben és az egyházban. Ezek az események teljesen

felborították az emberek elképzeléseit, főleg, hogy bevezették a román-magyar

kéttagozatos rendszert is. Ez azt jelentette, hogy a következő években elkezdték

megszüntetni a már meglévő magyar tagozatokat a műszaki iskolákban, az indoklás pedig az

volt, hogy a magyar diákoknak azonos esélyekkel kell versenybe szállniuk a román társaikkal

a munkaerőpiacon. Az általános iskolákban is bevezettek több párhuzamos osztályt, hogy

javítsák az oktatás minőségét. Azonban ennek következményeként a magyar nyelvű iskolák

száma jelentősen csökkent, ami megerősítette az asszimilációs folyamatokat. Az 1956-1957-

es körzetesítés további csapásokat jelentett a magyar iskoláknak, bezárások és magyar

nyelvű osztályok megszüntetése formájában. Ez a lépés egyre nagyobb politikai nyomást

helyezett a magyar kisebbségre és sokan úgy érezték, hogy túlságosan nacionalista

szempontok vezérelték. Azonban Bányai László, az Oktatási és Művelődési Minisztérium

nemzetiségi főigazgatóságának vezetője lehetővé tette, hogy a magyar diákok

anyanyelvükön felvételizzenek román nyelvű főiskolákra, valamint néhány elméleti iskolát

visszaállítottak.


Ebben a periódusban a sajtóban egyre többet hallhattak a kulturális szeparatizmus

fogalmáról, és ezeknek a megfélemlítő kampányoknak köszönhetően sok tanár távozott, ami

jelentősen gyengítette a magyar oktatási szektort. Ezen kívül, 1959-ben összevonták a

kolozsvári Babeș és Bolyai Egyetemeket, valamint más oktatási intézményeket, hogy

megszüntessék a szeparatizmust. 1965-től kezdődően meghosszabbították a líceumi

képzéseket egy évvel, amelyek időtartama így 12 évesre növekedett. 1968 májusában egy

képviselő, Takács Lajos, beszédében rámutatott, hogy az elmúlt 15 év alatt 1486-tal

csökkent a nemzetiségi iskolák száma. Ez arra kényszerítette a román kormányt, hogy

lépéseket tegyen a magyar oktatás érdekében. Újra kineveztek egy nemzetiségügyi

államtitkárt a Közoktatásügyi Minisztériumba, és új forgatókönyveket dolgoztak ki az iskolai

évfordulók és ünnepségek számára, amelyek szigorúan ellenőrzöttek voltak, de erősítették a

magyar nemzetiségi identitást. Ténylegesen létrejött néhány önálló magyar líceum 1971-től,

de a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum teljes körű magyarrá alakítását a helyi hatóságok

nem engedélyezték. Ennek ellenére a következő évben javultak a magyar oktatási feltételek.


Az 1973-as tanévre nagy hatással voltak a homogenizálási folyamatok, mivel ott, ahol a

nemzetiségek mellett románok is éltek, létszámtól függetlenül kötelesek voltak román

osztályokat is indítani, de a magyar gimnáziumi osztály indításához legalább 25 tanuló

kellett. Ennek következtében a szórványvidékekről végképp eltűntek a magyar általános

iskolák és a Székelyföldön is sok helyen megszűnt az általános iskolák felső tagozata, sorra

létesültek a román nyelvű osztályok és kevesebb humán, de annál több műszaki értelmiség

keletkezett. A nyolcvanas évek durva asszimilációs erőfeszítései során a líceumok és

szakiskolák hatalmas csapások érték. Hargita és Kovászna magyar tanfelügyelőit leváltották

románra, a magyar osztályban végzett diákokat Moldvába és Olténiába költöztették, a

román osztályban végzetteket pedig Hargita, Maros és Kovászna megyébe helyezték át,

emellett Hargita megyében több száz magyarul nem beszélő tanárt neveztek ki. Iskolákat

szűntettek meg és román osztályokat indítottak, kötelezővé tették a román nyelven történő

oktatást és eltűntették az iskolákban a magyar feliratokat, a magyar diákok száma az

egyetemeken pedig évről évre csökkent.


A kommunizmus 44 éve alatt sikerült a magyar diákok oktatásának meggyengítése, minden

ennek megállítására törekvő intézkedés ellenére. Bár kezdetben a küzdelmek nem voltak

hiábavalóak és sikerült óvodákat, szakokat, iskolákat és egyetemeket újraindítani, az idő

előrehaladtával ez egyre kevésbé volt elmondható, elsősorban az erőszakos asszimilációs

folyamatoknak köszönhetően, főleg a Ceaușescu-korszak második felében, amikor a

nemzetiségi oktatás felszámolásával akarták meggyengíteni a magyar nemzeti öntudatot és

megerősíteni a homogenitást.

bottom of page